Algemene Voorwaarden Afbouwnet.nl

Algemene Voorwaarden Afbouwnet.nl

Afbouwnet.nl is onderdeel van Lasendoz Holding B.V. KVK-nummer: 80850979

Dit is afbouwnet.nl. Voor toegang tot en gebruik van Afbouwnet.nl gelden de volgende algemene voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Bekijk de voorwaarden voor: Alle gebruikers

Deze voorwaarden gelden voor alle (rechts-) handelingen van Afbouwnet.nl en de gebruikers (zowel de partijen die mensen zoeken als de partijen die opdrachtgevers zoeken, vallen onder alle gebruikers) van dit platform, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard. Overeengekomen afwijkingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd, waarbij beide partijen voor akkoord hebben getekend.

Artikel 1 – Inhoud

Afbouwnet.nl biedt een website aan waarmee zij het contact tussen bedrijven faciliteert betreffende werk in de afbouw. Afbouwnet.nl is géén bemiddelingsinstantie en nooit contactpartij.

Afbouwnet.nl heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de website met betrekking tot werk in de afbouw en bedrijven in de afbouw is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Afbouwnet.nl kan voor de inhoud van de advertenties en/of kwaliteit en gedragingen van de bedrijven en deze bedrijven zelf geen enkele verantwoordelijkheid dragen.

Artikel 2 – Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de gebruiker en Afbouwnet.nl .
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Afbouwnet.nl voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de gebruiker wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 5. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door Afbouwnet.nl en de gebruiker.
 6. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.
 7. Afbouwnet.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
 8. Als de gebruiker in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor Afbouwnet.nl alleen bindend indien voor zover deze door Afbouwnet.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij een mogelijke vertaling is de Nederlandse tekst bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.
 10. De door Afbouwnet.nl bijgehouden, ontvangen of opgeslagen communicatie dan wel administratie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de gebruiker.

Artikel 3 – Gegevens

 1. Indien u gebruik wenst te maken van deze website zult u ervoor zorg moeten dragen dat uw gegevens (waaronder uw e-mailadres en zover relevant uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer) volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u daarmee dat u de (rechts)persoon bent die u aangeeft te zijn en dat u wettelijk bevoegd bent om gebruik te maken van de website.
 2. Het is niet toegestaan foto’s en/of afbeeldingen te plaatsen bij uw advertentie die reclame bevatten, een website vermelden, kwetsende/politieke uitingen bevatten, geloofsovertuigingen bevatten, inbreuk maken op merkrechten van anderen en/of erotische inhoud bevatten.

Artikel 4 – Duur

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de offerte/website aangevinkte termijn.
 2. Gebruiker blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het plaatsen van advertenties.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige materialen, liggen bij Afbouwnet.nl en/of haar licentiegevers voor zover voornoemde materialen/informatie door Afbouwnet.nl zijn/is gemaakt en geplaatst. Niets strekt tot overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van Afbouwnet.nl. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. De gebruiker vrijwaart Afbouwnet.nl in deze voor alle aanspraken, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Afbouwnet.nl stelt zich tot doel om via internet vraag en aanbod binnen de afbouw branche bij elkaar te brengen. Afbouwnet.nl is géén bemiddelingsinstantie en heeft nimmer te gelden als contractspartij voor wat betreft de te verlenen werkzaamheden.
 2. Afbouwnet.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft de geselecteerde bedrijven en/of geselecteerde kandidaten en de uiteindelijke kwaliteit van het werk. U maakt zelf een (voor)selectie, gaat zelf de gesprekken aan en maakt zelf de (financiële) afspraken op basis van uw eigen wensen en eisen.
 3. De eindselectie en de beslissing om iemand werkzaamheden toe te vertrouwen, ligt volledig bij uzelf. Afbouwnet.nl is niet aansprakelijk voor (materiële en/of immateriële en/of gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties of geselecteerde kandidaten. Mocht het zo zijn dat een partij niet betrouwbaar blijkt of lijkt te zijn, dan vernemen wij dit graag van u. Stuur hiervoor een e-mail naar: [email protected].
 4. Het contact maken met aanbieder of aanvrager op deze website is geheel op eigen risico en initiatief.
 5. Afbouwnet.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of onjuiste en of onvolledige gegevens heeft verschaft.

Artikel 7 – Uitsluiting

 1. Afbouwnet.nl is bevoegd u (al dan niet tijdelijk) de toegang tot de website te ontzeggen wanneer u de betalingscondities niet in acht neemt en/of u in strijd met deze algemene voorwaarden handelt.
 2. Bovendien is Afbouwnet.nl gerechtigd de overeenkomst met u meteen en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien u als gebruiker op enige wijze niet (behoorlijk) voldoet aan de verplichtingen, die voor u uit het gebruik van deze website en/of de algemene voorwaarden voortkomen.
 3. Ook kunt u worden uitgesloten van gebruik van de website, wanneer er in uw taalgebruik in uw oproep, en/of contact met andere gebruikers van de website of medewerkers van Afbouwnet.nl, sprake is van welke vorm van racisme, seksisme, pesterij, belediging, intimidatie of bedreiging dan ook (zowel persoonlijk als zakelijk). Het is aan Afbouwnet.nl om te oordelen of hiervan sprake is.
 4. Afbouwnet.nl behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen rechtsmaatregelen tegen u te nemen.
 5. Afbouwnet.nl behoudt zich het recht om uw gegevens uit haar database te verwijderen, zonder opgaaf van reden.
 6. Afbouwnet.nl is alleen bedoeld voor het contact tussen afbouw-bedrijven ten behoeve van werk.
 7. De gebruiker heeft bij uitsluiting geen recht op restitutie van aankopen.

Artikel 8 – Verwijzingen

Afbouwnet.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van adverteerders.

Artikel 9 – Vrijwaring

U vrijwaart Afbouwnet.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die hoe dan ook voortvloeien uit en/of verband houden met gebruikmaking van deze website en/of een overeenkomst die u sluit door gebruik te maken van deze website.

Artikel 10 –  Beveiliging

Afbouwnet.nl spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen. Afbouwnet.nl kan echter nooit garanderen dat onrechtmatig gebruik niet zal geschieden. Tevens kan Afbouwnet.nl niet garanderen dat het platform altijd en op elk moment van de dag bereikbaar is.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid m.b.t. gebruik website

Afbouwnet.nl spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen. Afbouwnet.nl kan echter nooit garanderen dat onrechtmatig gebruik niet zal geschieden. Tevens kan Afbouwnet.nl niet garanderen dat het platform altijd en op elk moment van de dag bereikbaar is.

Artikel 12 – Niet zzp-er gebruik

Afbouwnet.nl spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen. Afbouwnet.nl kan echter nooit garanderen dat onrechtmatig gebruik niet zal geschieden. Tevens kan Afbouwnet.nl niet garanderen dat het platform altijd en op elk moment van de dag bereikbaar is.

Artikel 13 – Betaling

 1. Betaling door Gebruiker dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, bij vooruitbetaling te geschieden. Betaling dient te geschieden in euro’s.
 2. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Afbouwnet.nl maakt als gevolg van de niet-nakoming door Gebruiker van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Als Gebruiker een factuur van Afbouwnet.nl niet op de overeengekomen termijn voldoet, is Gebruiker direct in verzuim zonder dat een ingebrekestelling of sommatie nodig is. Afbouwnet.nl is in een dergelijk geval gerechtigd wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.

Artikel 14 – Overmacht

Afbouwnet.nl kan de tenuitvoerlegging van een verplichting krachtens deze overeenkomst opschorten als de verplichting niet kan worden uitgevoerd als gevolg van een gebeurtenis waarvan redelijkerwijs gesteld kan worden dat deze zich buiten de invloedsfeer van Afbouwnet.nl bevindt en die niet redelijkerwijs kon worden voorzien op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Een dergelijke gebeurtenis kan onder andere bestaan uit staking, uitsluiting, telecommunicatiestoring, brand, diefstal, waterschade, sabotage of vandalisme.

Artikel 15 – Klachten en wensen

Gebruikers kunnen eventuele klachten en wensen schriftelijk (of per e-mail) indienen bij Afbouwnet.nl.

Artikel 16 – Misbruik

Onder ‘Misbruik’ verstaan wij: het versturen van e-mail of berichten aan andere gebruikers waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming en het gebruik van deze website waarvoor het niet bedoeld is. Daarnaast kunnen onwettige handelingen of klachten over onwettige handelingen die voortvloeien uit het gebruik van deze website onder misbruik worden verstaan.

 1. Afbouwnet.nl is te allen tijde gerechtigd naar eigen inzicht de overeenkomst met de gebruiker bij diens misbruik met onmiddellijke ingang beëindigen zonder voorafgaande mededeling aan, of overleg met de gebruiker.
 2. Afbouwnet.nl is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (zegge: één duizend euro) per feit van misbruik aan de gebruiker in rekening te brengen. Daarnaast behoudt Afbouwnet.nl het recht om nadere rechtsmaatregelen tegen de gebruiker te nemen en vergoeding te vorderen naar aanleiding van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de gebruiker.
 3. Voor de bescherming van alle gebruikers verloopt alle communicatie tussen gebruikers via de website van Afbouwnet.nl. Afbouwnet.nl kan berichten bekijken, staken en verwijderen.

Artikel 17 – Privacy

 1. Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen. Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG om te bepalen of sprake is van een datalek.
 2. Onder een datalek wordt verstaan: alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een USB-stick of computer, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of malwarebesmetting.
 3. Als een verwerkingsverantwoordelijke zicht bewust is geworden van een datalek, moet hij dit direct, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit niet mogelijk is, moet een verklaring worden gegeven voor de vertraging.
 4. Indien blijkt dat bij Afbouwnet.nl sprake is van een datalek, dat door Gebruiker gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal Afbouwnet.nl Gebruiker daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat Afbouwnet.nl bekend is geworden met het datalek. Afbouwnet.nl probeert de Gebruiker direct alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten.
 5. Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 6. Gebruiker is in overleg met Afbouwnet.nl gerechtigd tijdens de looptijd van de overeenkomst de naleving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te controleren door middel van een onafhankelijke deskundige. Gebruiker draagt alle kosten in verband met deze controle.
 7. Afbouwnet.nl kan derden (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze Derden over specialistische kennis of middelen beschikken waarover Afbouwnet.nl niet beschikt. Als het inschakelen van Derden tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaat verwerken dan zal Afbouwnet.nl met die Derden (schriftelijk) afspraken maken over de beveiliging van persoonsgegevens. Met het aangaan van een overeenkomst met Afbouwnet.nl geeft Gebruiker toestemming voor het inschakelen van de Derden.
 8. Afbouwnet.nl is niet aansprakelijk voor boetes of claims als Gebruiker de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet nakomt.

Artikel 18 – Nederlands Recht

Op deze algemene voorwaarden zijn het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Afbouwnet.nl aangepast worden, we adviseren dan ook stellig deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.